HV Protokolle

YCA_2010_11_19_GV.pdf 65 KB
YCA_2011_11_25_GV.pdf 63 KB
YCA_2012_11_23_GV.pdf 329 KB
YCA_2013_11_29_GV.pdf 506 KB
YCA_2014_11_28_HV.pdf 431 KB
YCA_2015_11_27_HV.pdf 435 KB
YCA_2016_11_25_HV.pdf 411 KB
YCA_2017_11_24_HV.pdf 129 KB
YCA_2018_11_23_HV.pdf 121 KB

Berichte 2019

Jahresbericht_Hafenkommission_2019.pdf 146 KB
Jahresbericht_Jugendabteilung_2019.pdf 944 KB
Jahresbericht_Praesident_2019.pdf 126 KB
Jahresbericht_Technische_Kommission_2019.pdf 106 KB
Jahresrechnung_2018_2019.pdf 22 KB

Berichte 2018

Jahresbericht_Hafenkommission_2018.pdf 149 KB
Jahresbericht_Jugendabteilung_2018.pdf 127 KB
Jahresbericht_Praesident_2018.pdf 139 KB
Jahresbericht_Technische_Kommission_2018.pdf 103 KB
Jahresrechnung 2017 2018.pdf 21 KB
Revisorenbericht YCA 18.pdf 24 KB

Berichte 2017

Jahresbericht_Hafenkommission_2017.pdf 701 KB
Jahresbericht_Jugendabteilung 2017.pdf 442 KB
Jahresbericht_Praesident_2017.pdf 439 KB
Jahresbericht_Technische_Kommission_2017.pdf 414 KB
Jahresrechnung YCA 2016 2017.pdf 21 KB

Berichte 2016

Jahresbericht_Hafenkommission_2016.pdf 557 KB
Jahresbericht_Jugendabteilung_2016.pdf 441 KB
Jahresbericht_Praesident_2016.pdf 437 KB
Jahresbericht_Technische_Kommission_2016.pdf 427 KB
YCA Jahresrechnung 2015_2016_Bilanz.pdf 62 KB
YCA Jahresrechnung 2015_2016_Erfolgsrechnung.pdf 69 KB
YCA Jahresrechnung 2015_2016_Fonds.pdf 54 KB
YCA Jahresrechnung 2015_2016_Gesamt.pdf 21 KB